Σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι πέραν των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν, να μετρά και να διαχειρίζεται επιμελώς το ανθρώπινο, φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Και είναι πλέον αποδεκτό ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και το ευρύτερο περιβάλλον και η κοινωνία ευδοκιμεί και ευημερεί.

Τα κριτήρια Environmental-Social-Governance (ESG) είναι σύστημα μέτρησης της κατάστασης και της στάσης της επιχείρησης σε θέματα περιβάλλοντος, ανθρωπίνων σχέσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Αποτελούν πρότυπα μέτρησης της επιχείρησης που λαμβάνονται καθοριστικά υπόψιν στην επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων από επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς.
Ειδικότερα τα κριτήρια ESG αφορούν :
 1. σε περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος, κατά πόσο σέβεται το περιβάλλον, τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει, (εκλύσεις CO2), πόσο μολύνει αέρα-νερό, τι  ενεργειακή αποδοτικότητα κατέχει κ.α.
 2. στα κοινωνικά κριτήρια τα οποία εξετάζουν πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, (ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων, booling, haracment κλπ),
 3. σε κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία εξετάζουν θέματα ηγεσίας της επιχείρησης, την επιχειρηματική της ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις των επιπέδων διοίκησης, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Σήμερα τα κριτήρια ESG αποτελούν όλο και πιο δημοφιλή τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες στις οποίες αποσκοπούν να επενδύσουν. Βοηθούν πλέον τους επενδυτές να αποφεύγουν επιχειρήσεις και εταιρίες οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών που εφαρμόζουν.
Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές, που λόγω των αξιών τους, επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους διαχειριστές Κεφαλαίων οι οποίοι πλέον επιλέγουν επενδυτικά σχήματα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και πληρούν τις προδιαγραφές των κριτηρίων ESG.

Τα οφέλη συμμόρφωσης με τα κριτήρια ESG είναι :
 • βελτιωµένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές,
 • συµµόρφωση µε τις κανονιστικές αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της εγχώριας εθνικής πολιτικής,
 • ενίσχυση και ανάπτυξης της εταιρικής επίδοσης της επιχείρησης,
 • ενίσχυση της εταιρικής φήµης και των συνεργασιών της επιχείρησης,
 • ενίσχυση του prestige στην καταναλωτική πίστη της επιχείρησης,
 • βελτίωση του branding προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης,
 • επενδυτική συνάφεια και αυξημένη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης .
Τα σημεία κλειδιά για μια ουσιαστική, ολοκληρωμένη και επιτυχή εφαρμογή των κριτηρίων ESG είναι :
 • η εταιρική επίγνωση και αυτογνωσία της ηγεσίας της επιχείρησης,
 • η συνεργασία με ειδικό τεχνοκράτη σύμβουλο στο Ethics Conscious Business (ECB),
 • η Ολιστική εφαρμογή του ¨Επιχειρείν¨ στην επιχείρηση σε επίπεδο χρόνου και επιπέδου δράσης,
 • ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αποδοτικότητας των κεφαλαίων και των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης.
Στην Rodovitis Consulting & Mentoring εφαρμόζουμε την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε κριτήρια ESG μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της παραγωγής κέρδους για τον επιχειρηματία και την επιχείρηση έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευήμερο για την επιχείρηση και την κοινωνία.

Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης γίνεται μέσω :
 1. διάγνωσης της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής κατάστασης της επιχείρησης,
 2. ανάλυση και σύνθεση business plan by objective (ESG),
 3. εφαρμογή και παρακολούθηση επιλεγμένου σχεδίου δράσης,
 4. έλεγχος και mentoring των στόχων δράσης ESG.
Σκοπός της Rodovitis Consulting & Mentoring είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για επίτευξη και διατήρηση επιχειρηματικού κέρδους και αποδόσεις κεφαλαίων στη βάση του σεβασμού του ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στο σήμερα.
Συμβουλευτική σε Environmental-Social-Governance (ESG) image